Nancy & Shawn enjoying the Ocean Voyage at Kualoa Ranch in Oahu, Hawaii

Nancy & Shawn Power enjoying the Ocean Voyage at Kualoa Ranch in Oahu, Hawaii

Nancy & Shawn Power enjoying the Ocean Voyage at Kualoa Ranch in Oahu, Hawaii

Leave a Comment